پښتو کې د واده د بلنې کارډ

خاوره د انسان د چاپیریال،اقتصاد، کلتور او ټول ژوند مهم عنصر دی. په داسې حال کې چې ولسمشر غني له ارګه ځانته یو کوچنی «جنت» جوړ کړی، د غربي هوسا ژوند ټول

2023-01-30
    كم قيمة ط في مساحة نصف الدائرة
  1. هم دننه هم بهر کې یې ګفتار دی
  2. خاوره به ستا د قدمو ښکلوو
  3. د ډيورنډ د توافق ليک پښتو متن